Dotace 1.D – výzva SZIF

Český svaz včelařů, z.s. jakožto žadatel o dotaci 1.D podal 27.10.2020 Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) souhrnnou žádost za téměř 52 tisíc chovatelů.
V Pondělí 16.11.2020 prostřednictvím datové schránky obdržel český svaz včelařů od něj výzvu k doplnění a nápravě části požadavků, které podali koneční příjemci prostřednictvím svazu, a to do 3. 12. 2020.

Letos Poprvé probíhá dotace 1.D přes SZIF. Také letos poprvé jsou kontrolovány a srovnávány údaje chovatele uvedené v požadavku s jejich údaji uvedenými v ústřední evidenci (ÚE) včelstev vedené Českomoravskou společností chovatelů, a.s. (ČMSCH). Řádná evidence včelstev je podmínkou pro poskytnutí dotace 1.D.
Výsledek porovnání údajů u osoby pověřené evidencí hospodářských zvířat ČMSCH v Hradišťku s údaji, které koneční příjemci uvedli do požadavku je následující: z 51 844 požadavků je 6 649 chybných.

SZIF Po dohodě s MZe ČR je si vědom toho, že administrace dotace 1.D probíhá letos odlišně od let minulých a bude ještě nějaký čas trvat, než si chovatelé zvyknou a přizpůsobí se, dává svou výzvou chovatelům, jejichž požadavky vykazují nedostatky, možnost tyto chyby napravit

Nejčastějšími chybami je neprovedení aktualizace hlášení k 1.9., nebo registrace pro nečinnost zanikla. 

Členové ZO ČSV, kteří mají v evidenci nějakou chybu, byli kontaktováni a nabídnuta součinnost při odstranění nedostatků.