Úrazové pojištění členů ČSV

Členství v Českém svazu včelařů přináší svým členům řadu výhod. Jednou z nich je úrazové pojištění. Toto pojištění zabezpečuje Český svaz včelařů na základě svých stanov již více než 55 let. V souvislosti s tím, že ČSV uzavřel v březnu 2021 novou pojistnou smlouvu, je dobré si zopakovat, komu a za jakých podmínek pojištění slouží.
Pro nové členy to možná bude zcela nová informace a pro ty stávající osvěžení paměti. 

Pojištěni jsou všichni řádně registrovaní členové ČSV starší deseti let a osoby do osmnácti let včetně, organizované ve včelařských zájmových kroužcích. Pojištění se nevztahuje na rodinné příslušníky člena ČSV, kteří mu při včelařské činnosti pomáhají, ale členy svazu nejsou.

Pojistná smlouva kryje úrazy, které vzniknou při výkonu včelařské činnosti vyplývající z členství a v souladu se stanovami svazu, včetně cest z bydliště nebo pracoviště k těmto činnostem a zpět. Jde o úrazy, které člen utrpí vykonáváním včelařských prací, tedy zejména sbírání roje, krmení, prohlídka, převážení včelstev apod. Dále se za včelařský úraz považuje i takový, k němuž dojde při cestě na členskou schůzi nebo přednášku, školení, léčení nebo za účelem zjištění škod pro účely svépomocného fondu a jiné cesty související se členstvím ve svazu. Pojištěni jsou i členové, kteří mají svá včelstva umístěna mimo své bydliště a jezdí za nimi. Nerozhoduje, zda jezdí ze svého bydliště, či pracoviště. Je však důležité, aby cesty tohoto druhu byly v přímém směru, nikoliv s nějakou neodůvodněnou oklikou. Za včelařský úraz je považován také úraz, který si člen přivodí při práci na cirkulárce nebo hoblovce při výrobě rámků nebo jiných pomůcek a včelařských předmětů. 

Pojistnou událostí podle této pojistné smlouvy je úraz pojištěného, ke kterému dojde při vykonávání výše uvedených včelařských činností a který zanechá trvalé následky. Dále je sjednáno, že pojistitel bude plnit i za následky působení imunotoxických látek v případech, kdy po píchnutí včely došlo k alergickému šoku a smrti pojištěného. Pro členy včelařských kroužků pojistitel platí navíc i za dobu nezbytného léčení v souvislosti s úrazem.

Potřebné dokumenty naleznete v sekci  Dokumenty ke stažení  v odstavci “Úrazové pojištění členů Českého svazu včelařů, z.s.”.